Izlist po djelatnosti

Veliko poduzeće

Ribarstvo

Europski fond za ribarstvo - EFR (eng. European Fisheries Fund) predstavlja financijski instrument Europske unije namijenjen sektoru ribarstva. Glavni cilj EFR je poboljšati konkurentnost sektora te doprinijeti stvaranju ekološki, ekonomski i socijalno održivog ribarstva.

Sadašnje programsko razdoblje obuhvaća sedmogodišnji period od 2007.-2013. godine. S obzirom da je RH pristupila EU dana 1. srpnja 2013. godine, provedba i sufinanciranje mjera koje Operativni program predviđa u okviru sadašnjeg programskog razdoblja odnose se na 2013. godinu, s provedbenim periodom tijekom 2014. i 2015. Godine. Ukupni iznos javne potpore potreban za provedbu mjera iz Operativnog programa je 11,6 milijuna EUR. Doprinos iz EFR-a iznosi 8,7 milijuna EUR, dok udio nacionalnih sredstava iznosi 2,9 milijuna EUR.

Operativni program provodi se kroz tri mjere:

 • Trajna obustava ribolovne aktivnosti:

Korisnici su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici povlastica za gospodarski ribolov na moru. Iznos javne potpore izračunavat će se uzimajući u obzir najbolji omjer isplativosti temeljen na objektivnim kriterijima poput starosti plovila, tonaže u GT ili snage pogonskog stroja plovila izražene u kW te prosječne tržišne cijene ribarskih plovila u Republici Hrvatskoj, a iznos potpore je 100%. U ukupnom iznosu javne potpore za provedbu ove mjere, udio potpore iz EFR-a može iznositi najviše 75%, dok će se minimalno 25% iznosa isplaćivati iz nacionalnih sredstava. Prihvatljive su aktivnosti:

- trajna obustava ribolovnih aktivnosti uništavanjem i

- trajna obustava ribolovnih aktivnosti prenamjenom za aktivnosti izvan ribolova.

 

 • Privremena obustava ribolovne aktivnosti:

Korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i članovi posade plovila. Kod izračuna naknade, uzet će se u obzir elementi poput kapaciteta plovila, a premija po članu posade iznosit će 36 EUR dnevno (bruto iznos) za svaki kalendarski dan tijekom privremene obustave. Javna potpora iznosi 100%, a u ukupnom iznosu javne potpore za provedbu ove mjere, udio potpore iz EFR-a može iznositi najviše 75%, dok će se minimalno 25% iznosa isplaćivati iz nacionalnih sredstava.

 

 • Proizvodne investicije u akvakulturi:

Ova mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i slatkim vodama. Korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za akvakulturu (morsku/slatkovodnu), sukladno nacionalnim zakonskim propisima. Potpora se može dodijeliti mikro, malim i srednjim poduzećima te poduzećima, koja nisu obuhvaćena definicijom u članku 3. točki (f) EFR Uredbe, s manje od 750 zaposlenih ili s prometom manjim od 200 milijuna EUR. Međutim, potpora se može dodijeliti svim poduzećima bez obzira na njihovu veličinu, ako su ona smještena na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo.

Javna potpora može iznositi do 60% sveukupnih prihvatljivih troškova. U ukupnom iznosu javne potpore za provedbu ove mjere, udio potpore iz EFR-a može iznositi najviše 75%, dok će se minimalno 25% iznosa isplaćivati iz nacionalnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Povećanje ili modernizacija postojećih uzgajališta
 • Nabava opreme
 • Diversifikacija proizvodnje

 

Iduće programsko razdoblje obuhvaća sedmogodišnji period od 2014.-2020. godine. Republika Hrvatska tijekom ovog razdoblja za provedbu mjera iz Operativnog programa ima na raspolaganju 252,6 milijuna eura.

Ciljevi za ovo programsko razdoblje strukturirani  su u okviru šest prioriteta EFPR-a:

1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva.

2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

3. Poticanje provedbe ZRP-a putem prikupljanja i upravljanja podacima u svrhu poboljšanja znanstvenih spoznaja kao i pružanjem potpore za praćenje, kontrolu i provedbu, jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave bez dodatnog administrativnog opterećenja.

4. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem sljedećeg posebnog cilja: promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške upošljivosti i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

5. Poticanje stavljanja na tržište i prerade kroz poboljšanje organizacije tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture i kroz poticanje ulaganja u sektore prerade i stavljanja na tržište.

6. Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike.

 

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF)

Aktivnosti koje zadovoljavaju kriterije za potporu:

Unutar zajedničkog upravljanja:

1.Održivi razvoj ribarstva

 • Inovacije (projekti s ciljem razvoja i uvođenja novih ili znatno poboljšanih proizvoda u odnosu na postojeće stanje, novih ili poboljšanih proizvodnih procesa, novog ili poboljšanog upravljanja i organizacijskog sustava)
 • Savjetodavne usluge (studije izvodivosti, poslovne i marketinške strategije)
 • Partnerstva između znanstvenika i ribara (izgradnja mreža)
 • Promicanje ljudskog kapitala i socijalnog dijaloga
 • Olakšavanje diversifikacije i otvaranje novih radnih mjesta (start-up poduzeća, razvoj vještina)
 • Potpora sustavima prenosivih ribarskih koncesija Zajedničke ribarske politike (dizajn, razvoj, praćenje, evaluacija)
 • Ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš (podrška ulaganju u opremu)
 • Inovacije povezane sa zaštitom morskih bioloških resursa (razvoj ili uvođenje novih tehničkih ili organizacijskih znanja)
 • Održivi ribolov (bolje upravljanje i očuvanje resursa)
 • Kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenih uloga
 • Ribarske luke i skloništa (investiranje u poboljšanje infrastrukture)
 • Unutranji ribolov (investicije)

 

2.Održivi razvoj akvakulture

 • Inovacije (uvođenje novih tehničkih ili organizacijskih znanja, razvoj i uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvoda)
 • Ulaganje u off-shore i neprehrambenu akvakulturu
 • Novi oblici dohotka i dodanih vrijednosti (investicije)
 • Promicanje ljudskog kapitala i umrežavanje (cjeloživotno učenje, dijalog)
 • Povećanje potencijala akvakulturnih mjesta (razvoj uzgajališta i infrastrukture)
 • Poticanje poduzetništva u akvakulturi
 • Promocija akvakulture s visokom razinom zaštite okoliša (ulaganja)
 • Pružanje usluga u području zaštite okoliša
 • Javne zdravstvene mjere
 • Mjere za zdravlje i dobrobit životinja

 

3.Održivi razvoj ribolovnih područja

 • Ribolovna područja, lokalna partnerstva i lokalne razvojne strategije (lokalne akcijske grupe mogu podnijeti zahtjev za pripremne potpore, implementaciju i suradničke aktivnosti)
 • Marketing i njemu slične mjere (proizvodni i marketinški planovi, marketinške mjere, prerada proizvoda)

 

4.Naknade za dodatne troškove u najudaljenijim regijama za ribarske proizvode i akvakulturu

 

5.Popratne mjere

 

Unutar izravnog upravljanja:

1.Integrirana pomorska politika

 • Studije
 • Projekti, uključujući i testne projekte i projekte suradnje
 • Javno informiranje i razmjena najbolje prakse, kampanje podizanja svijesti
 • Konferencije, seminari i radionice
 • Koordinacijske aktivnosti
 • Razvoj, upravljanje i održavanje IT sustava i mreža

2. Popratne mjere

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire aktivnosti kojima se nastoji ostvariti sljedećih pet prioriteta:

 • Prilagodba ribarske flote EU kroz financijsku pomoć dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogođeni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomoć kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova kao na primjer za smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje pritiska na okoliš ali pod uvjetom da se ne povećavaju kapaciteti za ulov.
 • Zaštita akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, prerada i plasman na tržište - EMFF promiče upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji će poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomoć dodjeljuje isključivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima.
 • Zajedničko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, jačanju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva između znanstvenika i izvođača u ribarskome sektoru.
 • Održiv razvoj obalnih ribarskih područja: EFR podupire mjere i inicijative za diversifikaciju.
 • Jačanje gospodarstva u područjima koja su pogođena padom ribarskih aktivnosti.