Izlist po djelatnosti

Veliko poduzeće

Poduzetništvo

Sredstva EU su javna sredstva poreznih obveznika EU, pa prema tome grantovi ( bespovratna sredstva) imaju za namjenu opće, a ne privatno dobro. Namjena im nije ostvarivanje profita (za vrijeme provođenja projekta), ali se iz tih sredstava mogu razvijati unutarnji kapaciteti poduzeća (obrazovanje zaposlenika, modernizacija poslovanja kupnjom opreme i infrastrukturnim ulaganjima...) s ciljem njihove veće konkurentnosti na tržištu.

Od poduzeća se zahtijeva sufinanciranje ulaganja, koje se kreće od minimalnih 15% (najčešći postotak u natječajima namijenjenima poduzetnicima) do 40% vrijednosti projekta.

Vrste ulaganja koja su raspoloživa poduzećima putem EU fondova su u:

 • Opremu
 • Infrastrukturu
 • Rast poduzeća
 • Inovacije
 • Edukaciju zaposlenih
 • Informatičku tehnologiju (ICT)
 • Energetsku učinkovitost 

 

Cilj projektnih aktivnosti treba biti :

 • Povećanje gospodarske konkurentnosti poduzeća
 • Povećanje izvoza
 • Povećanje zapošljavanja
 • Povećanje poslovne efikasnosti
 • Očuvanje okoliša

 

Većina EU sredstava poduzetnicima je dostupna putem natječaja koje objavljuju nadležna  hrvatska ministarstva. No, također, postoje mogućnosti dobivanja pomoći i iz takozvanih Programa Unije koji su dostupni svim državama članicama. Za sektor poduzetništva bitno je istaknuti mogućnosti koje pružaju programi CIP i FP7 koji su usredotočeni na pružanje podrške u području inovacija i tehnologije. Također, u okviru Programa Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS, provodi se financijski instrument Microfinance Facility PROGRESS, kojim se plasiraju krediti ispod 25.000 eura mikro-poduzetnicima (subjekti koji zapošljavaju manje od 10 osoba) te za samozapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba koje žele krenuti u poduzetništvo te pokrenuti vlastiti posao.

 

U razdoblju 2014.-2020. potpore poduzećima će biti usmjerene na sljedeće aspekte: 

 • Pružanje potpore poduzećima u modernizaciji postrojenja i opreme, uvođenju tehnologija, postupaka i normi (uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi sličnih priznatih znakova kvalitete)
 • Promicanje usvajanja i uporabe informacijske te komunikacijske tehnologije i potpora ulaganju u digitalnu tehnologiju
 • Pružanje pomoći pojedinačnim poduzećima i skupinama poduzeća u internacionalizaciji poslovanja
 • Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti (uključuje više mjera i aktivnosti, uključujući procjenu sukladnosti, tehničku dokumentaciju i dobivanje izjave o sukladnosti proizvoda(CE ili drugi))
 • Razvoj klastera, udruga, vrijednosnih lanaca i poslovnih mreža koje obuhvaćaju malo gospodarstvo, te javnih istraživačkih organizacija za jačanje konkurentnosti pojedinačnih poduzeća
 • Pružanje potpore poduzećima za ulaganje u R&D i inovacije te povezivanje s visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama za jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda i usluga
 • Pružanje potpore poduzećima u primjeni tehničkih normi i sustava kvalitete
 • Potpora u inovaciji kod novih proizvod i usluga
 • Potpora startup-ovima, posebno inovativnim
 • Potpora postojećim poduzećima, posebno inovacijama kod novih proizvoda i usluga
 • Investiranje u infrastrukturu, opremu i znanja vezane uz istraživanje i razvoj
 • Povećanje konkurentnosti korištenjem ICT
 • Potpora za uključivanje u inovativni proces (komercijalizacija, transfer tehnologija, licenciranje i dr.)
 • Uspostava proizvodnih kapaciteta baziranih na visokim tehnologijama i inovacijama
 • Potpora za ulaganja u proširenje postojećih objekata, uvođenje novih ili promijenjenih proizvodnih procesa, ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu (izgradnja/rekonstrukcija, oprema i strojevi…)
 • Ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
 • Ulaganja u svrhu prilagodbe posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
 • Potpora ulaganjima u korištenje obnovljivih izvora energije u poduzećima
 • Treninzi i savjetovanja za osoblje
 • Razvijanje novih oblika financiranja za novoosnovana poduzeća i razvoj maloga gospodarstva (ulaganje u temeljni kapital, mikrofinanciranje, fondovi rizičnoga kapitala i poslovni anđeli)
 • Razvoj kapaciteta poduzetnika za pripremanje projekata i upravljanje projektima
 • Poticanje otvaranja novih poduzeća te pružanje potpore novootvorenim poduzećima i samozaposlenima
 • Jačanje izobrazbe i kompetencija za poduzetništvo u sklopu kurikuluma školskih i visokoškolskih ustanova te na sveučilištima i znanstvenim ustanovama
 • Poboljšanje ponude poduzetničke infrastrukture, posebno one namijenjene poduzetnicima početnicima
 • Podupiranje modernizacije poslovanja kroz izobrazbu za poduzetnike
 • Potpora unapređenju strukovnih kompetencija poduzetnika i njihovih zaposlenika uključivanjem u različite oblike neformalnog obrazovanja (seminari, tečajevi i dr.) i informalnog obrazovanja; potpora cjeloživotnom učenju
 • Pružanje stručne potpore ključnim aspektima poslovnog upravljanja, kao što su inovacije,upravljanje kvalitetom i marketing
 • Pružanje potpore većem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem i educiranjem njihove uprave, uvođenjem i djelovanjem većeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te pružanjem potpore cjeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva
 • Dobivanje certifikata i prilagođavanje standardima i normama EU, u svrhu bolje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU