Izlist po djelatnosti

Mala i srednja poduzeća, obrti, zadruge

Ruralni razvoj

Republika Hrvatska je u sklopu „Reforme sustava poljoprivredne potpore u Hrvatskoj“ uvelike organizirala i oplemenila sustav poticaja za poljoprivredne djelatnike.  Hrvatski poljoprivrednici će imati na raspolaganju potporu iz europskih  fondova unutar programa EAFRD, koji je nastavak pretpristupnog programa IPARD (IPA V).

Zanimljivo može zvučati činjenica da je u dosadašnjem tijeku financiranja iz fondova EU upravo najveći broj potpora dodijeljen iz ovog fonda.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) jedno je od najvažnijih operativnih područja kojima se bavi Europska unija. Naziv Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i plasiranje poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji. Sva ta pravila i mehanizmi stvoreni su kako bi se ostvarili ciljevi:

 • povećanje poljoprivredne proizvodnje primjenjujući tehnološka dostignuća, poboljšanja proizvodnosti i učinkovitijeg korištenja proizvodnih izvora, posebno radne snage
 • poboljšanje socijalnog statusa poljoprivrednika, pri čemu je posebno važna zaštita njihovih prihoda
 • stabiliziranje tržišta i opskrba kupaca zdravim i kvalitetnim proizvodima  

 

Potpore će se iz europskih i nacionalnih fondova dodijeljivati za ulaganje u znanje i materijalna ulaganja:

1. POTPORA ZA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

Korisnici: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, zadruge, trgovačka društva, proizvođačke grupe i organizacije

Minimalna vrijednost potpore – 3500€

Maksimalna vrijednost potpore – 3 milijuna €

 

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganje u  izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za životinje, izgradnja/rekonstrukcija vanjske i unutarnje infrastrukture u sklopu poljoprivrednog gospodarstva,
 • ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora  i objekata za uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva, sadnog materijala, cvijeća i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu proizvodnju i gospodarskih vozila,
 • ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, sortiranje i pakiranje proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganja u sustave za zaštitu od padalina i štetočina sa pripadajućom opremom i infrastrukturom,
 • ulaganje u razminiranje poljoprivrednih površina kao dio projekta,
 • ulaganja u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • ulaganja u izgradnju, obnovu i/ili opremanje sustava (infrastruktura) za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu,
 • ulaganje u uređenje i poboljšanje  poljoprivrednog zemljišta kao dio projekta.

 

2. POTPORA ZA ULAGANJA U PRERADU, MARKETING I/ILI RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

Korisnici: OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva koja se bave preradom proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.Rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod koji je u popisu poljoprivrednih proizvoda Dodatka I Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.

Minimalna vrijednost potpore – 5000€

Maksimalna vrijednost potpore – 3 milijuna €

 

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje:
 • objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za vino), aromatičnog i ljekovitog bilja i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje,
 • klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa i jaja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
 • objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te trženje maslinovog ulja,
 • objekata za preradu žitarica i uljarica s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, te objekata za preradu meda,
 • ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme (uključujući tehnološku i informatičku opremu) za preradu, pakiranje, etiketiranje skladištenje, manipulaciju,
 • ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (izgradnja i oprema) za potrebe proizvodnog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu s pripadajućom infrastrukturom,
 • ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu za potrebe analize proizvoda,
 • ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima,
 • ulaganje u razminiranje zemljišta kao dio projekta.

 

3. POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

Potpora vezana za inrastrukturu namijenjena je jedinicama regionalne samouprave (županijama), privatnim šumoposjednicima i udrugama, vlasnicima šuma, pravnim subjektima koji gospodare šumama i šumskim zemljištem u privatnom ili javnom vlasništvu i lovoovlaštenicima.

 

Mogućnosti ulaganja su:

 • ulaganje u okrupnjavanje šumopsjeda (min. 5000 € po projektu, max do 3 mil. € po projektu, intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova)
 • ulaganje u komasaciju poljoprivrednog zemljišta (min. 5000 € po projektu, max do 3 mil. € po projektu, intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova)
 • ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju  šumskih cesta  vlaka i ostale šumske infrastrukture (min. 5000 € po projektu, max do 150.000 € po projektu, intenzitet potpore 100% prihvatljivih troškova)
 • ulaganje u razminiranje poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta kao dio projekta.

 

4. POTPORA NEPROIZVODNIM ULAGANJIMA VEZANIM UZ POSTIZANJE AGRO-OKOLIŠNIH I KLIMATSKIH CILJEVA

 

Korisnici: OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva, javne ustanove, civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša

Minimalna potpora – 1500€

Maksimalna potpora – 150000€

 

Mogućnosti ulaganja su:

 • izgradnja terasa,  suhozida,  podizanje živica,
 • uklanjanje invazivnih stranih vrsta na poljoprivrednom zemljištu,
 • nabava električnog pastira i opreme i autohtonog pastirskog psa (tornjak),
 • obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu,
 • obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • razminiranje zemljišta.

 

5. POTPORA ZA ULAGANJA U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA

 

Korisnici ove potpore su pravne i fizičke osobe  te javna tijela koje provode poljoprivrednu proizvodnju. Mogućnost potpore u vrijednosti 100% iznosa. Prihvatljivi troškovi su:

 • Obnova poljoprivrednog zemljišta i tla
 • Ponovna uspostava ili obnova nasipa
 • Ponovna uspostava sustava odvodnje
 • Obnova proizvodnog potencijala (kupnja stroja, kupnja životinja, višegodišnjih biljaka)

 

6. POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI NA OPG-U

 

Ovaj oblik potpore pokretanja nepoljoprivrednih djelatnosti namijenjen je nositeljima ili članovima OPG-a. Može biti u cijelosti financiran trošak projekta.

Prihvatljiva ulaganja:troškovi sukladno poslovnom planom (ulaganja u turizam u ruralnom području, izravnu prodaju proizvoda, u obrte i zanate vezane uz poljoprivredu, šumarstvo, tradiciju, izradu suvenira, prerada proizvoda)

Minimalna vrijednost potpore – 3500€

Maksimalna vrijednost potpore – 70000€

 

7. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

 

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva kojima vrijednost projekta može biti u potpunosti financirana iz potpore. Prihvatljivi troškovi projekta su troškovi ulaganja iz poslovnog plana (materijalna imovina, stoka, poljoprivredno zemljište, strojevi, oprema i sl.)

Minimalna vrijednost potpore – 3500€

Maksimalna vrijednost potpore – 15000€

 

8. ULAGANJA U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Ova potpora je namijenjena za mikro i male gospodarske subjekte koji se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge.

Mogućnosti ulaganja uz potporu su:

 • ulaganja u turizam na ruralnom području, preradu i trženje proizvoda, tradicijske obrte, izradu suvenira
 • ulaganja u obnovljive izvore energije
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (IT centri, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtići, igraonica za djecu, sportsko-rekreativni centri za mlade i odrasle, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnih područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe, …)

 

Minimalna vrijednost potpore – 3500€

Maksimalna vrijednost potpore – 200000€