Izlist po djelatnosti

Mala i srednja poduzeća, obrti, zadruge

Poduzetništvo

Mala i srednje velika poduzeća (MSP) čine 99,7 % ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj (92,2 % su mikro, 6,3 % mala i 1,2 % srednja poduzeća). Sektor MSP sudjeluje sa 68,3 % u ukupnom zapošljavanju (1,03 milijuna osoba), što je iznad prosjeka Europske unije, stvarajući 20,5 milijardi eura dodane vrijednosti (59 %) i 51 % BDP-a.

Analize izvršene tijekom 2011. i 2013. pokazale su da postoji trajni nedostatak financiranja, što znači da popriličan udio MSP

 • ne može pribaviti financiranje od banaka, na tržištu kapitala ili iz drugih izvora financiranja. Banke su vrlo nesklone riziku, što dovodi do toga da 79 % MSP koristi vlastite prihode i zadržanu dobit kao svoj primarni izvor financiranja novih ulaganja.
 • MSP-i u različitim fazama rasta trebaju profesionalnu podršku poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koju si većina MSP ne može priuštiti. Međutim, pokazalo se da PPI nemaju dovoljne kapacitete za pružanje usluga visoke kvalitete i suvremenog/modernog pristupa u rješavanju problema MSP.

·         Dodatni problem je status poduzetništva u hrvatskom društvu i opći nedostatak poduzetničkih vještina.

Potreba za poboljšanjem poduzetničkih vještina i statusa poduzetništva rješavat će se ne samo kroz promidžbene aktivnosti nego i kroz potporu malim i srednjim poduzećima, stvaranje napredne poslovne infrastrukture  i povezanih usluga ponuđenih poduzećima ( npr. kroz inkubatore, industrijske i tehnološke parkove).

·         Turizam treba posebno istaknuti, budući da on predstavlja važan pokretač gospodarstva i stvara snažne učinke multiplikacije koji se prelijevaju na ostala gospodarska područja. U 2013., udio turizma u sveukupnom gospodarskom BDP-u procijenjen je na 16,5 %.

·         Pad izvoza uzrokovan je velikim dijelom posebnim dislokacijama u ponudi. Prema Izvješću opservatorija malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 2013., udio MSP u ukupnom izvozu iznosio je 44 %. Negativna trgovinska bilanca MSP sektora pokazuje da rastući MSP trebaju povećati svoju konkurentnost i na domaćem i na inozemnom tržištu.

·         Umrežavanje i stvaranje klastera može donijeti prednosti MSP, posebno vezano uz jačanje njihovih vrijednosnih i proizvodnih lanaca. U Hrvatskoj više od 500 poduzeća sudjeluje u klasterima koji zapošljavaju preko 25.000 djelatnika. Većina tih klastera odnosi se na proizvodni sektor, no turizam i poljoprivreda također su dobro zastupljeni. Osim toga, postoji 1.131 registrirana zadruga (2013.) s 19 309 članova.

·         Vezano uz izravna strana ulaganja, godišnji prosjek neto toka takvih ulaganja pao je s oko 6 % BDP-a u razdoblju između 1999. i 2008. na 2 % BDP-a u razdoblju od 2010. do 2013., što pokazuje rizik od toga da će jako ograničeni iznos ulaganja završiti u trgovinskom i proizvodnom sektoru. Hrvatski MSP ne ulažu dovoljno u inovacije s ciljem uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište. Hrvatska se smatra „umjerenim inovatorom“ s postotkom poduzeća uključenih u inovacije 8 % ispod prosjeka zemalja EU-27.

Pružit će se potpora uspostavi inovativnih novonastalih poduzeća, ali i poboljšanju inovacijskog potencijala i komercijalizaciji aktivnosti postojećih MSP, posebno u područjima navedenim u strategiji S3.

U okviru prioritetne osi 3., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su sljedeći:

·         promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora;

·         osiguravanje boljeg pristupa financiranju za MSP;

·         omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća;

·         nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese;

·         poboljšanje razvoja i rasta MSP i

·         poboljšanje inovativnosti MSP.

1.Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP kroz:

 • početna ulaganja koja rezultiraju uspostavom novog ili proširenjem postojećeg kapaciteta, diversifikacijom rezultata društva u proizvode koji nisu prethodno proizvođeni (nova roba ili usluge) ili temeljitom promjenom cjelokupnoga proizvodnog procesa.
 • ulaganje u materijalnu (zemljište, građevina i postrojenje, strojevi i oprema povezani s energetskom učinkovitošću, učinkovitošću prirodnih resursa i sirovina) i nematerijalnu imovinu (imovinu koja ne predstavlja fizičko ili financijsko utjelovljenje poput patenata, licenci, znanja i vještina ili ostalog intelektualnog vlasništva, industrijskog dizajna i ostalih rješenja „kreativne industrije” i uvođenja netehnoloških rješenja namijenjenih povećanju učinkovitosti proizvodnje i aktivnostima pružanja usluga), uključujući onu koja dovodi do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš;
 • usluge osposobljavanja i savjetovanja izravno povezane s novim rezultatima društva (proizvodnja roba i pružanje usluga) i novim proizvodnim procesima, koji su rezultat početnog ulaganja.

U turističkom sektoru MSP će dobiti potporu za prethodno navedeno područje primjene za potrebe ostvarenja visokokvalitetne, održive, povoljne robe i usluga, pridonoseći podizanju razine kvalitete i razvoju turističkih odredišta, posebno nerazvijenih, uzimajući u obzir pristup temeljen na odredištima, što će rezultirati bogatijom turističkom ponudom a time i produljenjem turističke sezone.

2)  Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/usluga/procesa

 • potpora će biti pružena za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, projektima i ostalih sustava kontrole i upravljanja, certifikata i standarda, uključujući provođenje ocjene sukladnosti, uspostavu elektromagnetski kompatibilnog tehničkog spisa o zadovoljavanju zahtjeva i pribavljanje izjave o sukladnosti (EZ ili druge) i osiguranje preduvjeta akreditacijom tijela za ocjenu sukladnosti radi provođenja posebnih zadaća ocjene sukladnosti

3) Unapređenje međusobne povezanosti MSP u svrhu jačanja njihovog tržišnog položaja

Potpora će biti omogućena za:

 • Ulaganje povezano s izgradnjom ili nadogradnjom inovacijskih klastera, koje obuhvaća troškove nematerijalne i materijalne imovine i operativne troškove, kao i osposobljavanje i savjetovanje izravno povezane s ulaganjem;
 • Ostali klasteri i zadruge u svojim početnim ulaganjima, uslugama osposobljavanja i savjetovanja izravno povezanim s početnim ulaganjem.

Korisnici/ciljne skupine: klasteri, zadruge i mreže, uključujući inovacijske klastere.

4) Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT

 • Potpora poduzećima u uvođenju i primjeni e–poslovnih rješenja putem IKT radi optimiranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja njihove konkurentnosti.
 • Potpora stvaranju i pružanju e–usluga između poduzeća (poslovanje između poduzeća B2B) i uvođenje IKT–rješenja usmjerenih na uspostavljanje procesa koji prelaze granice poduzeća, kao što je upravljanje lancem nabave i upravljanje odnosima s klijentima, obuka djelatnika za rad s novim IKT–sustavima.
 • potpora inicijativama usmjerenim na digitaliziranje poslovnih usluga i proizvoda.

5) Internacionalizacija rastućih i inovativnih MSP koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • Izravna potpora MSP povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na trgovačkim sajmovima ili studije/savjetodavne usluge potrebne za stavljanje novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište)
 • Nefinancijska potpora za MSP uključene u internacionalizaciju putem PPI, koja obuhvaća:
 • analize inozemnih tržišta, uključujući globalne trendove, analize MSP aktivnih na inozemnim tržištima;
 • pripremu strategija ulaska na tržište za MSP (u određenim granama s visokim potencijalom za širenje) kako bi se MSP olakšao pristup inozemnim tržištima;
 • suradnju sa stranim PPI, organizacije izaslanstava na međunarodne trgovinske sajmove i ostale događaje (uključujući povezivanje poduzeća);
 • Promicanje internacionalizacije poslovnih aktivnosti između MSP (uključujući informativne kampanje promicanja međunarodnih djelatnosti MSP),
 • Potpora opsežne promocije turističkih proizvoda (usluga i robe), uključujući, na primjer, kampanje i događaje kojima se promoviraju turistički proizvodi i time pridonosi povećanoj konkurentnosti MSP u turizmu.
 • Potpora koja se tiče promicanja i olakšavanja izravnih stranih ulaganja (organizacija kampanja za privlačenje investicija, međunarodnih investicijski sajmova te investicijskih misija) kako bi se privukla izravna ulaganja, posebno ona otvorena za suradnju s MSP u Hrvatskoj.

 

2. Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika kroz:

1) Podupiranje inovacija u MSP, što obuhvaća sljedeće:

 • Ulaganjima neophodna za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja i razvoja (do kojih su došli sami MSP ili koji su kupljeni na tržištu, uključujući neposredne rezultate potpore u sklopu TC1) na poslovnu aktivnost i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja, što obuhvaća daljnji rad potreban za prilagodbu rješenja pojedinačnim potrebama MSP, podmirenje troškova materijalne i nematerijalne imovine, industrijski dizajn, neophodno propisano osposobljavanje i savjetovanje, razvoj usluga i promoviranje ulaska na tržište.
 • Ulaganja povezana s provedbom novih rješenja – tehnologija, proizvoda, procesa i organizacijskih inovacija, uključujući marketinške inovacije, dizajn (uključujući utvrđivanje smjerova za tehnološki napredak, tehnološke revizije, kao i pripremu planova za tehnološki razvoj i povezana ulaganja za kojima postoji potreba);
 • pomoć za savjetovanje koje se odnosi na inovacije i pomoćne usluge, uključujući savjetovanje MSP u vezi sa zaštitom i upravljanjem pravima intelektualnog vlasništva koje obuhvaća dobivanje i provjeru patenta (izravni troškovi pripreme i prijava patenta, podnošenje izuma, industrijski dizajn i modeli korištenja (isključujući troškove prijave patenta povezane sa zaštitom samo na teritoriju Hrvatske) i primjenu prava intelektualnog vlasništva, uključujući analize slobode djelovanja na tržištu i njegove obrane, kao i usluge posebno povezane uz  dokazivanje inovativnog koncepta, studije izvedivosti, planiranje poslovnog modela, istraživanje i testiranje tržišta, preliminarna tehnička i laboratorijska ispitivanja

 

Od poduzeća se zahtijeva sufinanciranje ulaganja, koje se kreće od minimalnih 15% (najčešći postotak u natječajima namijenjenima poduzetnicima) do 40% vrijednosti projekta.

Vrste ulaganja koja su raspoloživa poduzećima putem EU fondova su u:

 • Opremu
 • Infrastrukturu
 • Rast poduzeća
 • Inovacije
 • Edukaciju zaposlenih
 • Informatičku tehnologiju (ICT)
 • Energetsku učinkovitost 

 

Cilj projektnih aktivnosti treba biti :

 • Povećanje gospodarske konkurentnosti poduzeća
 • Povećanje izvoza
 • Povećanje zapošljavanja
 • Povećanje poslovne efikasnosti
 • Očuvanje okoliša

 

Većina EU sredstava poduzetnicima je dostupna putem natječaja koje objavljuju nadležna  hrvatska ministarstva. No, također, postoje mogućnosti dobivanja pomoći i iz takozvanih Programa Unije koji su dostupni svim državama članicama. Za sektor poduzetništva bitno je istaknuti mogućnosti koje pružaju programi CIP i FP7 koji su usredotočeni na pružanje podrške u području inovacija i tehnologije. Također, u okviru Programa Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS, provodi se financijski instrument Microfinance Facility PROGRESS, kojim se plasiraju krediti ispod 25.000 eura mikro-poduzetnicima (subjekti koji zapošljavaju manje od 10 osoba) te za samozapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba koje žele krenuti u poduzetništvo te pokrenuti vlastiti posao.

 

U razdoblju 2014.-2020. potpore poduzećima će biti usmjerene na sljedeće aspekte: 


 

 • Pružanje potpore poduzećima u modernizaciji postrojenja i opreme, uvođenju tehnologija, postupaka i normi (uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi sličnih priznatih znakova kvalitete)
 • Promicanje usvajanja i uporabe informacijske te komunikacijske tehnologije i potpora ulaganju u digitalnu tehnologiju
 • Pružanje pomoći pojedinačnim poduzećima i skupinama poduzeća u internacionalizaciji poslovanja
 • Priprema strategije ulaska na tržište  kako bi se olakšao pristup inozemnim tržištima
 • Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti (uključuje više mjera i aktivnosti, uključujući procjenu sukladnosti, tehničku dokumentaciju i dobivanje izjave o sukladnosti proizvoda(CE ili drugi))
 • Razvoj klastera, udruga, vrijednosnih lanaca i poslovnih mreža koje obuhvaćaju malo gospodarstvo, te javnih istraživačkih organizacija za jačanje konkurentnosti pojedinačnih poduzeća
 • Pružanje potpore poduzećima za ulaganje u R&D i inovacije te povezivanje s visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama za jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda i usluga
 • Pružanje potpore poduzećima u primjeni tehničkih normi i sustava kvalitete
 • Potpora u inovaciji kod novih proizvod i usluga
 • Potpora startup-ovima, posebno inovativnim
 • Potpora postojećim poduzećima, posebno inovacijama kod novih proizvoda i usluga
 • Investiranje u infrastrukturu, opremu i znanja vezane uz istraživanje i razvoj
 • Povećanje konkurentnosti korištenjem ICT
 • Potpora za uključivanje u inovativni proces (komercijalizacija, transfer tehnologija, licenciranje i dr.)
 • Uspostava proizvodnih kapaciteta baziranih na visokim tehnologijama i inovacijama
 • Potpora za ulaganja u proširenje postojećih objekata, uvođenje novih ili promijenjenih proizvodnih procesa, ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu (izgradnja/rekonstrukcija, oprema i strojevi…)
 • Ulaganja u širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja
 • Ulaganja u svrhu prilagodbe posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
 • Potpora ulaganjima u korištenje obnovljivih izvora energije u poduzećima
 • Potpora koja se tiče promicanja i olakšavanja izravnih stranih ulaganja 
 • Treninzi i savjetovanja za osoblje
 • Razvijanje novih oblika financiranja za novoosnovana poduzeća i razvoj maloga gospodarstva (ulaganje u temeljni kapital, mikrofinanciranje, fondovi rizičnoga kapitala i poslovni anđeli)
 • Razvoj kapaciteta poduzetnika za pripremanje projekata i upravljanje projektima
 • Poticanje otvaranja novih poduzeća te pružanje potpore novootvorenim poduzećima i samozaposlenima
 • Jačanje izobrazbe i kompetencija za poduzetništvo u sklopu kurikuluma školskih i visokoškolskih ustanova te na sveučilištima i znanstvenim ustanovama
 • Poboljšanje ponude poduzetničke infrastrukture, posebno one namijenjene poduzetnicima početnicima
 • Podupiranje modernizacije poslovanja kroz izobrazbu za poduzetnike
 • Potpora unapređenju strukovnih kompetencija poduzetnika i njihovih zaposlenika uključivanjem u različite oblike neformalnog obrazovanja (seminari, tečajevi i dr.) i informalnog obrazovanja; potpora cjeloživotnom učenju
 • Pružanje stručne potpore ključnim aspektima poslovnog upravljanja, kao što su inovacije,upravljanje kvalitetom i marketing
 • Pružanje potpore većem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem i educiranjem njihove uprave, uvođenjem i djelovanjem većeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te pružanjem potpore cjeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva
 • Dobivanje certifikata i prilagođavanje standardima i normama EU, u svrhu bolje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU