Izlist po djelatnosti

Fizičke osobe i OPG

Poduzetništvo

Mala i srednje velika poduzeća (MSP) čine 99,7 % ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj (92,2 % su mikro, 6,3 % mala i 1,2 % srednja poduzeća). Sektor MSP sudjeluje sa 68,3 % u ukupnom zapošljavanju (1,03 milijuna osoba), što je iznad prosjeka Europske unije, stvarajući 20,5 milijardi eura dodane vrijednosti (59 %) i 51 % BDP-a.

Analize izvršene tijekom 2011. i 2013. pokazale su da postoji trajni nedostatak financiranja, što znači da popriličan udio MSP

 • ne može pribaviti financiranje od banaka, na tržištu kapitala ili iz drugih izvora financiranja. Banke su vrlo nesklone riziku, što dovodi do toga da 79 % MSP koristi vlastite prihode i zadržanu dobit kao svoj primarni izvor financiranja novih ulaganja.
 • MSP-i u različitim fazama rasta trebaju profesionalnu podršku poduzetničkih potpornih institucija (PPI), koju si većina MSP ne može priuštiti. Međutim, pokazalo se da PPI nemaju dovoljne kapacitete za pružanje usluga visoke kvalitete i suvremenog/modernog pristupa u rješavanju problema MSP.

·         Dodatni problem je status poduzetništva u hrvatskom društvu i opći nedostatak poduzetničkih vještina.

Potreba za poboljšanjem poduzetničkih vještina i statusa poduzetništva rješavat će se ne samo kroz promidžbene aktivnosti nego i kroz potporu malim i srednjim poduzećima, stvaranje napredne poslovne infrastrukture  i povezanih usluga ponuđenih poduzećima ( npr. kroz inkubatore, industrijske i tehnološke parkove).

·         Turizam treba posebno istaknuti, budući da on predstavlja važan pokretač gospodarstva i stvara snažne učinke multiplikacije koji se prelijevaju na ostala gospodarska područja. U 2013., udio turizma u sveukupnom gospodarskom BDP-u procijenjen je na 16,5 %.

·         Pad izvoza uzrokovan je velikim dijelom posebnim dislokacijama u ponudi. Prema Izvješću opservatorija malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj za 2013., udio MSP u ukupnom izvozu iznosio je 44 %. Negativna trgovinska bilanca MSP sektora pokazuje da rastući MSP trebaju povećati svoju konkurentnost i na domaćem i na inozemnom tržištu.

·         Umrežavanje i stvaranje klastera može donijeti prednosti MSP, posebno vezano uz jačanje njihovih vrijednosnih i proizvodnih lanaca. U Hrvatskoj više od 500 poduzeća sudjeluje u klasterima koji zapošljavaju preko 25.000 djelatnika. Većina tih klastera odnosi se na proizvodni sektor, no turizam i poljoprivreda također su dobro zastupljeni. Osim toga, postoji 1.131 registrirana zadruga (2013.) s 19 309 članova.

·         Vezano uz izravna strana ulaganja, godišnji prosjek neto toka takvih ulaganja pao je s oko 6 % BDP-a u razdoblju između 1999. i 2008. na 2 % BDP-a u razdoblju od 2010. do 2013., što pokazuje rizik od toga da će jako ograničeni iznos ulaganja završiti u trgovinskom i proizvodnom sektoru. Hrvatski MSP ne ulažu dovoljno u inovacije s ciljem uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište. Hrvatska se smatra „umjerenim inovatorom“ s postotkom poduzeća uključenih u inovacije 8 % ispod prosjeka zemalja EU-27.

Pružit će se potpora uspostavi inovativnih novonastalih poduzeća, ali i poboljšanju inovacijskog potencijala i komercijalizaciji aktivnosti postojećih MSP, posebno u područjima navedenim u strategiji S3.

U okviru prioritetne osi 3., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su sljedeći:

·         promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih            inkubatora;

·         osiguravanje boljeg pristupa financiranju za MSP;

·         omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća;

·         nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese;

·         poboljšanje razvoja i rasta MSP i

·         poboljšanje inovativnosti MSP.

Većina EU sredstava subjektima je dostupna putem natječaja koje objavljuju nadležna hrvatska ministarstva. No, također, postoje mogućnosti dobivanja pomoći i iz takozvanih Programa Unije koji su dostupni svim državama članicama. Za sektor poduzetništva bitno je istaknuti mogućnosti koje pružaju programi CIP i FP7 koji su usredotočeni na pružanje podrške u području inovacija i tehnologije. Također, u okviru Programa Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS, provodi se financijski instrument Microfinance Facility PROGRESS, kojim se plasiraju krediti ispod 25.000 eura mikro-poduzetnicima (subjekti koji zapošljavaju manje od 10 osoba) te za samozapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba koje žele krenuti u poduzetništvo te pokrenuti vlastiti posao.


Također, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO (agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije RH koja obavlja djelatnosti vezane za transfer tehnologije, poticanje istraživanja, razvoja, inovacija i investicija u privatnom i javnom sektoru.  Bogatim iskustvom, znanjem i aktivnostima, agencija podupire male i srednje poduzetnike), putem svojih programa-javnih poziva kao što je IRCRO, omogućava provedbu aktivnosti koje zadovoljavaju sljedeće ciljeve:

 • Poticati mala i srednja poduzeća na povećanje svojih IR aktivnosti

 • Njegovati i jačati veze između gospodarstva i znanosti

 • Pomoći MSP da skrate vremenski ciklus za provedbu istraživačko razvojnog projekta

 • Poticati znanstveno-istraživačke institucije na suradnju s gospodarstvom

Program je namijenjen fizičkim osobama*, mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima[2] (MSP) za:

 • razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa
 • značajno i jasno prikazano poboljšanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa

*Fizičke osobe u slučaju pozitivne konačne ocjene moraju otvoriti trgovačko društvo s kojim se sklapa ugovor.

Kroz Program će se financirati sljedeće grupe troškova: razvojne bruto plaće, razvojna oprema i sitni inventar, troškovi razvojnih usluga, razvojni troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.


U razdoblju 2014.-2020. potpore će biti usmjerene na sljedeće aspekte koji, posredno i neposredno, obuhvaćaju i fizičke osobe te poduzetnike početnike, na području ekonomije i poduzetništva: 

 • Potpora u inovaciji kod novih proizvoda i usluga
 • Potpora startup-ovima, posebno inovativnim
 • Potpora za uključivanje u inovativni proces (komercijalizacija ideja, transfer tehnologija, licenciranje i dr.)
 • Treninzi i savjetovanja za osoblje
 • Razvijanje novih oblika financiranja za novoosnovana poduzeća i razvoj maloga gospodarstva (ulaganje u temeljni kapital, mikrofinanciranje, fondovi rizičnoga kapitala i poslovni anđeli)
 • Razvoj kapaciteta poduzetnika za pripremanje projekata i upravljanje projektima
 • Poticanje otvaranja novih poduzeća te pružanje potpore novootvorenim poduzećima i samozaposlenima
 • Jačanje izobrazbe i kompetencija za poduzetništvo u sklopu kurikuluma školskih i visokoškolskih ustanova te na sveučilištima i znanstvenim ustanovama
 • Poboljšanje ponude poduzetničke infrastrukture, posebno one namijenjene poduzetnicima početnicima
 • Podupiranje modernizacije poslovanja kroz izobrazbu za poduzetnike
 • Potpora unapređenju strukovnih kompetencija poduzetnika i njihovih zaposlenika uključivanjem u različite oblike neformalnog obrazovanja (seminari, tečajevi i dr.) i informalnog obrazovanja; potpora cjeloživotnom učenju
 • Pružanje stručne potpore ključnim aspektima poslovnog upravljanja, kao što su inovacije, upravljanje kvalitetom i marketing
 • Pružanje potpore većem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem i educiranjem njihove uprave, uvođenjem i djelovanjem većeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te pružanjem potpore cjeloživotnom učenju zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva