Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor voća i povrća

Trajanje natječaja

» 04.11.2015. - 15.01.2016.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 11.000.000,00 eura

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – sektor voća i povrća

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka a) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. 

3. PRIHVATLJIVA ULAGANJA 

 • ulaganje u građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva;
 • ulaganje u građenje i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti;
 • ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda; 
 • ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva; 
 • ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje sa pripadajućom opremom i infrastrukturom;
 • ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i bilja isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino;
 • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
 • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva;
 • ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
 • ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja; 
 • ulaganje u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe 1305/2013;
 • ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju područje energetske učinkovitosti. 

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (Narodne novine broj 34/2015, 65/2015, 91/2015),

c) ulaganja povezana s poljoprivrednim okolišem i klimatskim promjenama (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013), za provođenje operacija 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka i operacija 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika a sukladno Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi Iaks mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj. 35/2015, 53/2015 i 69/2015).

d) ulaganja povezano s ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine broj. 30/2015) te Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, 53/2015 i 69/2015) i to u slučajevima kada je riječ o korisniku čije je cjelokupno gospodarstvu u sustavu ekološke proizvodnje (prijelazno razdoblje i razdoblje održavanja) u trenutku podnošenja zahtjeva.

(5) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

5. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga Natječaja počinje teći od 4. studenoga 2015. i traje do 15. siječnja 2016.

(3) Rok u kojem potencijalni korisnici mogu postaviti pitanja vezana uz natječaj je od 4. studenog 2015. do 20. prosinca 2015. Pitanja se postavljaju elektroničkim putem sljedeće adrese: eafrd@mps.hr i info@apprrr.hr. Objedinjena lista zaprimljenih pitanja i odgovora objavit će se najkasnije do 2. siječnja 2016.